Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati

1. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM – Každý lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) je povinný správať sa tak, aby neohrozil život, zdravie alebo majetok, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.

2. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY – Každý lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Každý lyžiar musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

3. VOĽBA SMERU JAZDY - Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. PREDBIEHANIE - Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ - Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iných.

6. ZASTAVENIE A STÁTIE - Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

7. VÝSTUP A ZOSTUP - Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. REŠPEKTOVANIE OZNAČENIA A POKYNOV – Každý lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

9. POSKYTNUTIE POMOCI - Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a/alebo Horskej záchrannej službe a/alebo inej oprávnenej osobe (lyžiarska služba, orgán verejnej správy),  zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/alebo Horskou záchrannou službou.

10. BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE - Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.

11. OSOBITNÁ BEZPEČNOSŤ – Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

12. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI - Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom prevádzkovateľa.

13. VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE -  Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému, len so súhlasom prevádzkovateľa. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný - hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!

14. PRVÁ VYÚČBA LYŽOVANIA/SNOUBORDINGU – prvé hodiny lyžovania / snowboardu (tj hodiny, keď lyžiari / snowboardisti nepoužívajú lyžiarske vleky alebo iné dopravné prostriedky a nechodia po svahu) sa vykonávajú mimo oblastí, ktoré nie sú na tento účel určené.

15. REKLAMNÉ A PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY NA ZJAZDOVKÁCH - Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí, lyžiarskych trás a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné). Bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení platí zákaz výkonu podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti


Každý návštevník je povinný sa s týmito pravidlami upravovať. Vstupom do prepravných zariadení lyžiarskeho strediska sa pre neho stávajú záväznými. Každý lyžiar, ktorý sa pohybuje po vyznačených zjazdovkách lyžiarskeho strediska, ich používa na svoje vlastné riziko. Každý musí prispôsobiť svoju rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam a terénu, snehu a poveternostným podmienkam, ako aj hustote premávky. Prevádzkovateľ lyžiarskej zjazdovky má právo zakázať osobám, ktoré nespĺňajú pravidlá zjazdoviek, zakázať pohyb na zjazdovke. Môže to vykonať personál lanoviek a iné osoby poverené prevádzkovateľom.

To top